De landmeter-expert is

De landmeter is de vakspecialist die het openbare of private onroerend eigendom, gebouwd of niet, zowel boven- als ondergronds, identificeert, afpaalt, opmeet, schat, met inbegrip van de werken die er worden uitgevoerd en die de registratie ervan regelt, alsook die van de eraan verbonden zakelijke rechten. Bij uitbreiding bestudeert, ontwerpt en stuurt hij de ruimtelijke ordening en planning, zowel landelijk als stedelijk.

Hij getuigt van technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis, die met de hierboven aangehaalde onderwerpen in verband staat.

Officiële definitie, geformuleerd te Rome in 1993 en te Londen in 1934 door tweeëntwintig naties en veertien "dominions". Uittreksel uit de statuten van de "Fédération Internationale des Géomètres". (FIG)

Het beroep van landmeter-expert is in België beschermd en gereglementeerd bij wet van 11 mei 2003. U kan op de site van het ministerie van economische zaken verifiëren of uw landmeter-expert wel degelijk voldoet aan de wettelijke vereisten en geldig is ingeschreven op de lijsten van de Federale Raad. Lijst overheid

De landmeter-expert, hij meet op

Het gebouwde onroerend goed kan slechts worden geïdentificeerd aan de hand van zijn ligging en zijn afmetingen. De landmeter-expert onroerende goederen meet ze op met nauwkeurigheid en precisie, zowel planimetrisch als altimetrisch.

De opmeting en de verwerking van de gegevens vormen de onontbeerlijke technische basis voor een goed beheer in tal van toepassingen, zoals:

Hij zet uit

Het uitzetten volgt op het opmeten.De landmeter-expert onroerende goederen reproduceert waarheidsgetrouw de plangegevens op het terrein en materialiseert ze met behulp van merktekens.

Hij richt in

De landmeter-expert levert zijn bijdrage als specialist zowel aan de stedelijke als aan de landelijke ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder:

Hij geeft raad

De landmeter-expert onroerende goederen is tegelijkertijd man/vrouw van het terrein én van het kantoor. Zijn technische en juridische kennis maken van hem dé ideale raadsman en bemiddelaar. Hij treedt meer bepaald op bij:

Hij paalt af

Elke vraag over een grens is een bron van conflicten. De landmeter-expert onroerend goed is de enige vakspecialist die wettelijk beëdigd en bevoegd is om het onroerend goed af te palen. Daarom komt hij tussen in:

Hij schat

Door zijn kennis van opmeting, terrein, bouwen, vastgoedrecht en mensen, biedt de landmeter-expert onroerende goederen een bijzondere bekwaamheid aan als schatter, als expert, in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman.

De Federale Raad

De Federale Raad van Landmeters-experten houdt toezicht op de uitoefening van het beroep: erkenning, verplichte vorming en verzekering, klachten van consumenten, deontologie,.... Zij bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Voor elk van deze kamers zijn er kamers van beroep.

Deze Raad kan als volgt gecontacteerd worden:

Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten
NORTH GATE, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 277 78 38
Fax: 02 277 98 83

Griffie van de Federale Raad van Beroep van de landmeters-experten
NORTH GATE, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 277 69 65
Fax: 02 277 98 84

Plichtenleer

De landmeter-expert dient zich te houden aan de wettelijk opgelegde plichtenleer (deontologie).Deze deontologie werd goedgekeurd bij K.B. dd. 25 april 2007. De Federale Raad ziet toe op het naleven van deze deontologie.

Permanente vorming

In toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert, is de landmeter-expert gehouden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de technieken en de regels die betrekking hebben op de uitoefening van zijn beroep, door deel te nemen aan voortgezette opleidingen die erkend zijn door de Federale Raad, van ten minste twintig uur per jaar.

Wetteksten

U kan hier de wettelijke teksten downloaden betreffende:

Het beroep

Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. (BS 06.06.2003)

De federale raden

Wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (BS 06.06.2003)

Verplichte verzekering

Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert

Plichtenleer

Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert

Erelonen

Het honorarium van de landmeter is geen loon maar wel een billijke vergoeding voor bewezen diensten; de landmeter wordt niet betaald maar gehonoreerd.

Om rechtvaardig en in overeenstemming met bewezen diensten te zijn, moet de vergoeding in verhouding zijn met de aard, de belangrijkheid en de omvang van het geleverd werk. De landmeter zal elke aangenomen opdracht in eer en geweten uitvoeren en geen opdrachten aanvaarden die aanleiding zouden kunnen geven tot een of andere onverenigbaarheid. Het ereloon moet een vergoeding zijn voor geleverde prestaties en bevat tevens alle administratieve en materiele kosten die aan de opdracht verbonden zijn.

Gelet op het specifiek en uniek karakter van elke opdracht is het aangeraden om aan de landmeter-expert een raming te vragen van zijn ereloon of de wijze waarop dit berekend wordt.

Scholen

Tot het jaar 1995 kon men Landmeter - Expert worden via de "Midden Jury" ingesteld conform de wet van 1938. Sinds de oprichting van een optie "landmeten" aan de universiteit Gent en aan drie Vlaamse Hogescholen worden deze examens, door de Vlaamse Gemeenschap, niet meer georganiseerd.

Aan de volgende universiteit en hogescholen in Vlaanderen wordt de opleiding tot landmeter-expert gegeven:

Masteropleiding geografie optie landmeten

UgentRijksuniversiteit Gent - Vakgroep Geografie
Krijgslaan, 281 S8 -- B-9000 Gent
Tel: 09/264.46.36 Fax: 09/264.46.95
Site : www.ugent.be

Opleidingen van industrieel ingenieur bouwkunde optie landmeten

Sint LievensTechnologie Campus Gent - KU Leuven
Gebroeders Desmetstraat , 1 -- B-9000 Gent
Tel: 09/265.86.10 - Email: iiw.gent@kuleuven.be
Site : https://www.kuleuven.be/campus/technologiecampusgent

Bacheloropleiding vastgoed optie landmeten

Artesis PlantijnArtesis Plantijn - Campus Spoor Noord
Ellermanstraat, 33 -- B-2060 Antwerpen
Tel: 03/220.33.00 - Email: wt@ap.be
Site : www.ap.be
Hogeschool GentHogeschool Gent
Jozef Kluyskensstraat, 2 -- N-9000 Gent
Tel: 09/266.08.00 - Fax: 09/ 266.08.01
Site: www.hogent.be